18 ธันวาคม 2560
/ Login 
You are here : article
 

Current Articles | Categories | Search | Syndication

พลังงาน

ความหมายของพลังงาน 
          พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถของวัตถุที่ทำงานได้ แสดงว่าวัตถุนั้นมีพลังงาน
          พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการทำงาน เมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งสามารถทำงานได้จำนวนมาก เราจะกล่าวว่าคนนั้นมี   พลังงานมาก หรือน้ำมันแก๊สโซลีนเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้พลังงานออกมาเมื่อเผาไหม้ พลังงานสามารถทำงานได้ จึงทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่
วัตถุใดๆ ก็ตามมีพลังงานอยู่ในตัว 2 รูปด้วยกันคือ
พลังงานอันเกิดจากการเคลื่อนที่ เรียกว่า พลังงานจลน์ (kinetic energy) และ พลังงานที่มีสะสมอยู่ในตัว เนื่องมาจากภาวะของวัตถุ เรียกว่า พลังงานศักย์ (potenxtial energy) ตัวอย่างของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์นั้นเราพอจะเห็นได้ง่ายๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราอยู่ทุกวัน เช่น รถยนต์กำลังวิ่งด้วยความเร็วปกติบนถนนในที่ราบ ถ้าต้องการให้หยุดเราต้องใชัห้ามล้อ ซึ่งหมายถึงออกแรงต้านการเคลื่อนที่ รถยนต์ยังไม่สามารถหยุดได้ทันทีแต่จะเลื่อนต่อไปเป็นระยะทางหนึ่ง เราต้องทำงานด้วยแรงต้านทานเพื่อให้รถหยุด เพราะรถมีพลังงานเนื่องจากกำลังเคลื่อนที่อยู่ นั่นคือรถมีพลังงานจลน์ พลังงานมีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานแสง พลังงานเสียง ฯลฯ

พลังงานมีกี่ประเภท 
           พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือ
    พลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ำมันรวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็เพราะหา
    ทดแทนไม่ทันการใช้พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ได้ดิน < ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต
    บางทีจึงเรียกว่า พลังงานสำรอง
2.พลังงานใช้ไม่หมด หรือ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ไม้ ฟืน แกลบ กาก(ชาน) อ้อย ชีวมวล (เช่น มูลสัตว์ และก๊าซชีวภาพ) 
    น้ำ (จากเขื่อนไหลมาหมุนกังหันปั่นไฟ) แสงอาทิตย์ (ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้) ลม (หมุนกังหันลมผลิตไฟฟ้า) และ   
    คลื่น (กระแทกให้กังหันหมุนปั่นไฟ) และที่ว่าใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำ   
    จากเขื่อนมาปั่นไฟ แล้วไหลลงทะเล กลายเป็นไอ และเป็นตกลงมาสู่โลกอีก หรือแสง
    อาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น

การอนุรักษ์พลังงาน (การประหยัดพลังงาน) 
               การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจาก
จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้วยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
แนวทางการประหยัดไฟฟ้าในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
1. ไฟฟ้า
          - ปิดสวิตช์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
          - ใช้แสงสว่างเท่าที่จำเป็น เลือกเปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ต้องการใช้แสงเท่านั้น
          - เลือกใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ ๆ ไว้ในส่วนที่ต้องเปิดทิ้งไว้แต่ไม่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ
          - จัดโต๊ะทำงานหรือที่นั่งอ่านหนังสือไว้ใกล้ริมหน้าต่างเพื่อจะได้รับแสงธรรมชาติได้มาก
          - ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง และอาจเป็นเหตุให้ต้อง
             เปิดไฟหลายดวงเพื่อให้แสงสว่างเท่าเดิม
          - ฯลฯ
2. เครื่องปรับอากาศ
          - ควรเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของห้องตามความสูงของห้อง
          - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง คือใช้กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด แต่ให้ความเย็นตามที่กำหนดไว้
          - ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม อยู่ที่อุณหภูมิสบาย ๆ คือ 25 องศาเซลเซียส ไม่เย็นเกินความจำเป็น  
          - หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและควรให้ช่างล้างทำความสะอาดทั้งเครื่องปีละ 1 ครั้ง
          - ควรบุฉนวนห้อง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในห้อง เป็นการลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะสั้นลง ประหยัด
            ไฟฟ้าได้มาก ลดการสึกหรอ ประหยัดค่าซ่อมแซม
          - ปิดเครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งที่มิได้ใช้งานในห้องนานเกิน 1 ชั่วโมง
          - ฯลฯ
3. การใช้น้ำ
           - อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน และควรใช้น้ำให้ประหยัดที่สุด เช่น ขณะแปรงฟัน หรือ ถูสบู่ขณะอาบน้ำ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งเอา
             ไว้ตลอดเวลา
           - น้ำทิ้งที่สะอาดสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้
           - หมั่นตรวจดูไม่ให้มีส่วนใดรั่วไหลหรือซึม ถ้าพบก็ควรรีบซ่อมแซมทันที
           - ฯลฯ
4. ลดปริมาณการใช้รถยนต์
           - ระยะทางใกล้ ๆ เดินหรือขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์
           - ดับเครื่องทุกครั้งที่ต้องจอดรถรอ
           - หมั่นบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และรถให้สมบูรณ์จะได้ไม่ปล่อยมลพิษอีกทั้งช่วยประหยัดพลังงาน
           - ใช้น้ำมันให้ถูกและเหมาะสมกับประเภทเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์ให้เติม 91 เราก็เติม 91
           - ไม่ขับรถเร็วเกินความจำเป็น
           - ฯลฯ
                 เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราสามารถช่วยกันประหยัดพลังงาน หากเราทุกคนหันมาให้ ความสนใจและร่วมมือกันโดยเริ่มจากตัวเราเองและคนใกล้ชิด ฝึกให้เป็นนิสัย เพียงเท่านี้ก็ช่วยกันประหยัดพลังงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

พลังงานทดแทน
               หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มาเป็น ๒ ประเภท คือ
           1.พลังงานทดแทน (Alternative Energy) จากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และ
           2.พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น

ศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน
                การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนจะเป็นงานประจำที่มีลักษณะการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกว้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และเป็นงานส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่กำลังดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้นำผลไปดำเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

รูปแบบของพลังงานทดแทนปัจจุบัน เช่น
           - พลังงานแสงอาทิตย์
           - พลังงานน้ำ
           - พลังงานลม
           - พลังงานขยะ
           - พลังงานถ่านหินสะอาด
           - พลังงานเคมีจากไฮโดรเจน
           - พลังงานชีวมวล
           - พลังงานชีวภาพ
           - พลังงานไบโอดีเซล
           - พลังงานเอทานอล
           - พลังงานนิวเคลียร์
           - พลังงานความร้อนใต้ภิภพ
           - แก๊สโซฮอล์
           - ก๊าซเอ็นจีวี

Previous Page | Next Page


Currently, there are no comments. Be the first to post one!

You must be logged in to post a comment. You can login here

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน