Saturday, April 30, 2016
/ Login 
You are here : article
 

Current Articles | Categories | Search | Syndication

การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ ไก่กระทงนครราชสีมา

การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ ไก่กระทงนครราชสีมา
           เนื่องด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ
           ดังนั้น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจไก่กระทง ครบวงจรนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 256/120 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดฝึกอบรม การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 โดยจัดขึ้นที่ สำนักงานไก่กระทง ครบวงจรนครราชสีมา ซึ่งในครั้งนี้ได้มีคณะวิทยากรจาก หน่วยงานเทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรม และพนักงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 40 ท่าน
               
 
คณะวิทยากรจาก เทศบาลตำลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยคุณบุญส่ง แผ่นกระโทก  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
คณะวิทยากรจาก เทศบาลตำลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยคุณสุเทพ ดีสุด

 

 

 

 


 
 ภาคทฤษฎี พนักงานผู้เข้าฝึกอบรม กำลังทำแบบทดสอบ ก่อน ฝึกอบรม
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคทฤษฎี ผู้บริหาร และพนักงานผู้เข้าฝึกอบรม ในช่วงเช้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
                ภาคปฏิบัติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคปฏิบัติ ใช้สถานที่หลังอาคารสำนักงาน ไก่กระทงครบวงจรนครราชสีมา โดยได้ 

 

 

        

ภาคปฏิบัติ ผู้บริหาร นำโดยคุณอนุสนธ์ ชวนประสิทธิ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านกิจการไก่กระทง และคุณทวีสิน คุณากรพิทักษ์กุล ผู้จัดการทั่วไป / SHE Representative เข้าร่วมอบรม และสาธิตการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ
 
 

 


        

 

 

 

ภาคปฏิบัติ ผู้บริหาร คุณสาธิต เลาหะปิยกุล ผู้จัดการทั่วไป และคุณรุ่งโรจน์ แสงเดือน ผู้จัดการทั่วไป เข้าร่วมอบรม และสาธิตการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ

 

 
 

 


 

 

 

 

ภาคปฏิบัติ ผู้บริหาร คุณเสนีย์ ไวโสภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต และคุณวิรัตน์ คมคง ผู้จัดการฝ่ายผลิตเข้าร่วมอบรม และสาธิตการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคปฏิบัติ พนังานทุกภาคส่วนเข้าร่วมอบรม และสาธิตการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคปฏิบัติ ทางผู้จัดให้ตัวแทน พนักงาน และผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น ทีมผจญเพลิงของหน่วยงาน เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่เกิดเพลิงใหญ่ โดยในครั้งนี้ทางทีมผจญเพลิงสามารถระงับเพลิงได้ในทันท่วงที

 

 

 

 

 
 ดาวน์โหลดเอกสารข่าวนี้

ภาพและข่าวโดย  คุณไกรศักดิ์ ฟองคำ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) ธุรกิจไก่กระทง ครบวงจรนครราชสีมา

 

 

Previous Page | Next Page


Currently, there are no comments. Be the first to post one!

You must be logged in to post a comment. You can login here

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน